Missioon

Oru Põhikooli missiooniks on iga õpilase isikupärastest võimetest lähtuv areng.

Oru Põhikoolis on oluline, et noored saaksid koolist kaasa oskuse mõelda, analüüsida, vastutada, tegutseda. Rakendame õppekava ning peame kinni põhiväärtustest. Toetame võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

Oru Põhikooli visiooniks on iga õpilase areng ning eneseteostus traditsioone väärtustavas ja uuele avatud õppekeskkonnas.

Oru Põhikoolis omandatav haridus kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. Tugeva põhiharidusega inimene suudab ühiskonnaga integreeruda ning ta aitab kaasa Eesti jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 11.05.2023.