Kooli päevakava

KEHTESTATUD

Oru Põhikooli

direktori 08.09.22

käskkirjaga nr 1-3/1

 

ORU PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

ÜLDSÄTTED

 1. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste (pikapäevarühm, ringid) järjestust ja ajalist kestust;
 2. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja –meetodeid;
 3. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja oskusained;
 4. Koolimaja lahtiolekuajad: koolimaja on avatud kell 7.30 - 17.00. Koolivaheaegadel on maja üldjuhul avatud kell 9.00-14.00. Nädalavahetustel on koolimaja üldjuhul suletud.

ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD KONTAKTÕPPE KORRAL KOOLIS

 1. Õppetunnid algavad kell 8.30, need kestavad 45 minutit ning vahelduvad vahetunniga, mis on vähemalt 10-minutilised;
 2. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel järgmistel aegadel:
 1. tund kell 8.30 – 9.15;
 2. tund kell 9.25 – 10.10;
 3. tund kell 10.20 – 11.05;

I pikk vahetund kell 11.05 – 11.30 (I – IV klassi õpilaste koolilõuna, V – IX klass õue-, võimlavahetund);

4. tund kell 11.30 – 12.15;

II pikk vahetund kell 12.15 – 12.40 (V – IX klassi õpilaste koolilõuna, I – IV klass õue-võimlavahetund);

5. tund kell 12.40 – 13.25;

6. tund kell 13.35 – 14.20;

7. tund kell 14.25 – 15.10; Paaristund

8. tund kell 15.15 – 16.00.

 • Pikkadel vahetundidel on õpilastel võimalik viibida spordisaalis või kooliõues;
 • Korrapidajaõpetajad tagavad õpilaste turvalisuse vahetundide ajal, neile on abiks IX kl õpilased;
 • Tunniplaani koostamisel võetakse arvesse õppekava tunnijaotusplaan ning nõutavad õpitulemused. Vajalikud muudatused tunniplaanis tehakse õppeveerandite alguseks ning tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel ja Stuudiumis;
 • Koolipäeva jooksul on õpilastel võimalik süüa tasuta koolilõunat:
  I – IV klassi söögivahetund algab kell 11.05 ja V – IX klassi söögivahetund kell 12.15.

KAVANDATUD TEGEVUS PÄRAST ÕPPETUNDE

 1. Konsultatsioonid:
 • ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja stendil;
 1. Huviringid:
 • huviringid toimuvad pärast õppetunde korraldaja poolt määratud ajal, mis on avalikustatud kooli veebilehel, huviringide tunniplaanis. Ringide tegevus toimub alates kella 12.30;
 1. Pikapäevarühm:
 • Pikapäevarühma võetakse õpilased vanema avalduse alusel;
 1. Arengu- ja probleemvestlused;
 2. Õppenõukogud, töökoosolekud;
 3. Klassi-ja kooliüritused (koolipeod, klassiõhtud jmt). Õpilasüritused lõppevad hiljemalt kell 22.30või kokkuleppel lapsevanematega.

Muudatustest päevaplaanis teavitatakse eelnevalt kooli kodulehe ja Stuudiumi kaudu, samuti koolipäeva jooksul suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendidel.

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA

 1. Pikapäevarühma töö korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe-kasvatustegevuse eesmärkidest, vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest;
 2. Pikapäevarühm (I - III kl õpilastele) töötab kella 12.30 – 16.00;
 3. Pikapäevarühmas on planeeritud tegevused puhkuseks, õppimiseks ning huvitegevuseks;
 4. Pikapäevarühma eine on 14.20, toidu eest tasuvad pered Kose valla poolt esitatud arve alusel.

TRANSPORT

Õpilaste transport on korraldatud Kose vallavalitsuse poolt. Õpilane peab valideerima oma õpilaspiletiga ühtlustatud sõidukaarti.

Bussisõidugraafikuga saab tutvuda kooli ja Kose valla veebilehel.

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 25.05.2023.