Tugiteenused õpilastele

Õpilasi toetava tugisüsteemi korralduspõhimõtted Oru Põhikoolis

 

1.    Õpilaste õppekorralduse põhimõtted

Oru Põhikooli õpilaste õppekorraldusel lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja Oru Põhikooli õppekavast ja ressurssidest.

Tulenevalt PGS § 46-st lähtub kool õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate ja tugimeeskonna koostöös.

Tugisüsteemide rakendamise eeldused on probleemi märkamine, probleemi uurimine, nõustamine ning õpiabi.

 

Õpilase toetamise kolm tasandit:

I tasand – märkamine ja esmane sekkumine

II tasand – tugispetsialistide kaasamine

III tasand – sekkumised koolivälise nõustamiskeskuse soovitusel

Tuge vajavate õpilaste õpet, koostööd klassijuhatajate, aineõpetajate ning erinevate tugispetsialistide vahel korraldab HEV koordinaator (edaspidi HEVKO).

Õpilase arengu toetamisel kaasatakse tugimeeskonna liikmeid:

Tugimeeskonna moodustavad aineõpetajad, klassijuhataja, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, abiõpetaja, HEV õppe koordinaator, õppejuht, direktor.

Tugiteenus on õpilase vajadusest lähtuv ja tema arengut toetav järjepidev tegevus, kus kasutatakse meetmetena konsultatsiooni, pedagoogilist nõustamist, õpiabi, eripedagoogilist tuge, sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja vähemalt üks kord aastas arenguvestlust (PGS § 37).

Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis võib rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tõhustatud tuge või erituge. Sellisel juhul on õpilane käsitletav haridusliku erivajadusega õpilasena (PGS § 46  lg 6).

2.    Kooli tugispetsialistid

HEV õppe koordinaator

HEV õpilase õppe koordineerija ülesanne on korraldada HEV õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koolisisest meeskonnatööd ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

 

Abiõpetaja

Töö eesmärk on õpilase juhendamine tava- või õpiabirühmas õppimisel.

Eripedagoog

Eripedagoogi ülesandeks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljaselgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

 

3.      Meetmed õpilaste toetamiseks

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamise meetmed tulenevad Põhikooli- ja

gümnaasiumiseadusest ning Oru Põhikooli õppekavast.

 

I tasand

       Individuaalne töö õpilasega tunnis (õppetöö kohandamine).

       Individuaalne töö tunniväliselt (konsultatsioonid aine- ja klassiõpetaja poolt).

       HEV koordinaator avab individuaalse arengu jälgimise kaardi, informeerib lapse arengust lapsevanemat.

 

II tasand  

Õpiabi osutamine ja õpiabirühmade moodustamine (PGS § 46 lg 10)

       Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

       Abiõpetaja kaasamine tundidesse

       Eripedagoogiline nõustamine ja õpiabi

       Pikapäevarühma suunamine

 

III tasandi meetmed

Muudatused või kohandused õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas (PGS § 18 lg 1, 2, 3, § 23 )

       Individuaalse õppekava kohaldamine

       Koduõpe tervislikel põhjustel

       Koduõpe lapsevanema taotlusel

       Koostöö lapse tugivõrgustikuga

 

4.      Andekate õpilaste toetamine

 

       Võistlused, konkursid, olümpiaadid

       Projektides osalemine, uurimused, loovtööd

       Eneseväljendus- ja esinemisvõimalused, õpilasomavalitsuses tegutsemine

       Teaduskool, huvikool, huviringid

 

5. Õpilase ja lapsevanema teavitamine ja nõustamine (PGS § 37 lg 3, § 46)

 

Kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge, teavitatakse sellest vanemat ning kool korraldab õpilase toe vajaduse kaardistamise ja esmase nõustamise. Vajaduse korral tehakse koostööd teiste valdkondade spetsialistidega ja soovitatakse lisauuringuid.

 

Õpilast puudutavate õppe- ja kasvatusalaste tähelepanekute edastamine toimub vanematele taasesitavas vormis:

       Stuudiumi märkused, kiitused

       Arenguvestluste läbiviimine – kord aastas, vajadusel rohkem

       Lastevanemate pedagoogiline nõustamine – vastavalt vajadusele

       Lapsevanema teavitamine individuaalse arengu jälgimise kaardi avamisest, tugiteenustele suunamisest (täidab klassijuhataja)

       Juhtumiarutelud, kokkulepete sõlmimine kooli, lapsevanema, õpilase vahel

       Klassijuhataja, lapsevanema nõustamine

       Individuaalse arengu jälgimise kaartide läbivaatamine - kord poolaastas, soovituste edastamine vanematele

       Tugiteenuste korraldusest teavitamine kooli kodulehel

       Klassikoosolekud, üldkoosolekud

       Koolitused lapsevanematele

Õpilase või tema seadusliku esindaja poolt teenuse saamiseks soovi avaldamisel või teenuse järele vajaduse ilmnemisel korraldab kool õpilasele võimaluse vestelda isiklikult tugispetsialistiga mitte hiljem kui nädala jooksul. Õnnetusjuhtumi puhul või olukorras, kus õpilase enda või teiste õpilaste elu või tervis on ohus, tuleb õpilasele teenust pakkuda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval.

Teenuse osutamisel järgitakse teabe avalikustamise reegleid ja isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Teenuste korraldamisega seotud isikutel on õigus avaldada üksteisele õpilasele abi ja teenuse korraldamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid, kuid üksnes mahus ja ulatuses, mis on vajalik õpilasele abi ja teenuse korraldamiseks.

 

Tugimeetmete mudel Oru Põhikoolis

 

 

 

Ennetamine

Märkamine

 ( õpilase toetusvajaduse väljaselgitamine)

Arengu ja toimetuleku hindamine õpikeskkonnas

Õppijate toetamine õppeprotsessis

 

Direktor

*määrab HEV õppe koordineerija,

*korraldab õpetajate täiendõpet,

*loob meeskonnatööks vajalikud tingimused.

 

*loob võimalused õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja vajaliku toe pakkumiseks koolis.

*määrab isikud, kes vastutavad IAK kaardi täitmise eest,

*otsustab vajadusel tugi ja mõjutusmeetmete rakendamise.

* korraldab tugiteenuste rakendamist,

*otsustab õpiabi või tasemerühma või eriklassi vastuvõtmise,

*rakendab kooli kodukorras toodud juhtkonna pädevuses olevaid mõjutusmeetmeid.

 

Õppejuht

*analüüsib õpitulemusi

*analüüsib õppetööväliste saavutuste tulemusi (olümpiaadid, ainevõistlused jms.)

*selgitab välja õppetöös eristuvad õppijad (õppetöös mahajääjad, andekad, käitumisraskustega õpilased,

*teeb koostööd õpetajate, tugispetsialistidega ja lastevanematega.

* toetab õppetöös raskustesse jäänud õpilastele suunatud võrgustikutöö käivitumist.

*teeb koostööd aineõpetajatega andekate võimaluste leidmisel.

* toetab tugispetsialistide ja õpetajate koostööd ning võrgustikutööd.

*juhendab kooli personali ning lapsevanemaid õpilaste õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

 

HEV koordinaator

*nõustab ja motiveerib õpilasi, kooli personali ja lapsevanemaid,

*kaasab õppe ja kasvatustöö planeerimisse koolisiseseid ja väliseid erialaspetsialiste,

*teeb vajaduspõhiseid ettepanekuid koolituste, seminaride, koosolekute läbiviimiseks.

 

*vaatleb ja märkab õppeprotsessis eakaaslastest eristuvat õppijat,

*uurib õppija osalemist õppeprotsessis.

*IAK- avamine ja haldamine.

*selgitab õpilase arengu-ja õpioskuste taseme.

*selgitab õpilase arengut mõjutavad tegurid ning õpivajadused,

*teeb koostööd teiste tugispetsialistidega, kaasates vajadusel kooliväliseid spetsialiste.

*IAK- vajaduste, kokkulepete ja soovituste kirjeldamine)

*juhendab ja nõustab kooli personali ning lapsevanemaid õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel,

*arendab välja õpilase erivajadusi toetava tugisüsteemi ja võrgustiku ning rakendab seda koostöös juhtkonna, õpetajate, tugispetsialistidega ja lapsevanematega.

* IAK- rakendatud tugimeetmete tõhususe hindamine.

 

Klassijuhataja

*loob õpilase ja tema perega kontakti,

On õpilase esmane kontaktisik koolis,

*lahendab kiiret sekkumist vajavad olukorrad,

*loob ja osaleb klassi ühtsust edendavates tegevustes.

* märkab muutusi õpilase toimetulekus ja algatab vajadusel võrgustikutöö,

*teeb koostööd lapsevanemate, aineõpetajate ja tugispetsialistidega.

*täiendab IAK kaarti vajalike andmetega.

*jälgib õpilast õppeprotsessis

( õpitulemused, osalemine õppetöös),

*kaasab lapsevanemaid ( arenguvestlused),

*osaleb võrgustikutöös,

*IAK- õpilase üldiste tugevuste ja nõrkuste kirjeldamine.

*lähtub õpetamisprotsessis õpilase individuaalsetest vajadustest,

*teeb koostööd lapsevanematega, aineõpetajatega ja tugispetsialistidega.

*analüüsib IAK meetmete rakendamist ja tulemusi.

 

Aineõpetaja

*toetab õpilast tunnis ja aine omandamisel,

*loob klassis õppimist toetava keskkonna,

*otsustab kiiret lahendamist vajavad olukorrad õppetunnis vastavalt kooli kodukorrale

 

*märkab õpilase erivajadust,

*pöördub klassijuhataja poole.

*jälgib õpilasi õppeprotsessis,

*teeb koostööd klassijuhataja ja kooli tugispetsialistidega,

*IAK -õpilase üldiste tugevuste ja nõrkuste kirjeldamine ainepõhiselt.

*lähtub õpetamisprotsessis õpilase individuaalsetest vajadustest,

* IAK-  soovituste rakendamine ja tagasiside andmine tulemuslikkusest.

 

Eripedagoog

*nõustab ja motiveerib õpilasi, kooli personali ja lapsevanemaid,

*osaleb klassi tegevustes koostöös klassijuhatajaga või aineõpetajaga.

*nõustab õpetajaid arendava õpikeskkonna loomisel.

*vaatleb ja märkab õppeprotsessis eakaaslastest eristuvat õppijat,

*uurib õppija osalemist õppeprotsessis.

 

*selgitab õpilase arengu-ja õpioskuste taseme.

*selgitab õpilase arengut mõjutavad tegurid ning õpivajadused,

*teeb koostööd teiste tugispetsialistidega,

*IAK- vajaduste kirjeldamine ja soovitused.

*juhendab ja nõustab kooli personali ning lapsevanemaid õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel,

*valmistab ette ja teeb õpiabi rühma tunde või individuaaltunde koolis,

*valib õppemetoodika vastavalt erivajadusele,

*IAK - rakendatud tugimeetmete tõhususe hindamine.

 

Abiõpetaja

 

 

 

 

 

 

*toetab õpilast tunnis ja aine omandamisel,

*loob klassis õppimist toetava keskkonna koos aineõpetajaga.

 

*vaatleb ja märkab õppeprotsessis eakaaslastest eristuvat õppijat,

*pöördub klassijuhataja poole,

*teeb koostööd aineõpetajate ja tugispetsialistidega.

 

*jälgib õpilast õppeprotsessis

( õpitulemused, osalemine õppetöös),

*osaleb võrgustikutöös,

*IAK- vajaduste kirjeldamine ja soovitused.

 

*lähtub õpetamisprotsessis õpilase individuaalsetest vajadustest,

* IAK-  soovituste rakendamine ja tagasiside andmine tulemuslikkusest.

Sotsiaalpedagoog

 

*nõustab ja motiveerib õpilasi, kooli personali ja lapsevanemaid,

*osaleb klassi tegevustes koostöös klassijuhatajaga,

* on koolis nähtav, suhtleb õpilaste, õpetajatega ja  kooli töötajatega,

*aitab kaasa  heaolu ja turvalisust tagavate reeglite täitmisele.

*teeb koostööd õpilast ümbritseva võrgustikuga ja kogub infot õpilase toetusvajaduse väljaselgitamiseks,

* märkab muutusi õpilase toimetulekus ja algatab vajadusel võrgustikutöö,

*teeb koostööd koolisiseste ja kooliväliste tugispetsialistidega,

*täiendab IAK kaarti vajalike andmetega.

 

*hindab õpilase sotsiaalset toimetulekut ja oskusi ning õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid,

*hindab õpilase lähikeskkonna sotsiaalseid mõjutegureid ja lapse heaolu, *rakendab vajadusel võrgustikutöö, kaasates teisi tugispetsialiste,

*koostab vajadusel käitumise tugikava,

*IAK- vajaduste kirjeldamine ja soovitused.

 

* toetab ja nõustab õpilasi rakendades sotsiaalpedagoogilisi mõjutusmeetmeid,

*kaasab vajadusel lapsevanemaid või tugispetsialiste,

* IAK-  soovituste rakendamine ja tagasiside andmine tulemuslikkusest.

 

Kooliõde

 

 

*jälgib regulaarselt õpilaste tervist ja arengut ning teeb haigusi ennetavaid protseduure.

*jälgib õpilaste tervist ja arengut profülaktiliste läbivaatuste põhjal,

*teeb koostööd kooli personali ja lapsevanematega.

*teeb koostööd õpilastega, kooli personaliga, lapsevanematega ja teiste erialaspetsialistidega.

*nõustab õpilasi, kooli personali ja lapsevanemaid,

*osutab esmaabi.

 

 

 

 

 

Õpilaste tugimeetmete mudel Oru Põhikoolis

 

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 22.11.2023.